Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
formularz wyszukiwania

Kontrola ŚWINB na placu budowy suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka

Kontrola sprawdzająca trwałość projektu pn. "GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Kontrola w USC w Gliwicach

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miejski w Gliwicach

Kontrola projektu ID 0431/18 - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Kontrola Wydziału ZA dotycząca prowadzenia 3 zamówień w projekcie "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach"

Kontrola projektu pod nazwą kontrola uprzednia projektu "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane".

Kontrola projektu pod nazwą Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach

Kontrola projektu pn. "Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice"

Kontrola w zakresie realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania

Kontrola w zakresie projektu Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Kontrola w zakresie korzystania z wód oraz ochrony wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Ligockiego w rejonie ul. Pszczyńskiej w Gliwicach

Kontrola NIK P/20/073 - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Kontrola projektu - budowa przedszkola miejskiego w Brzezince

Kontrola na podstawie prawo geodezyjne i kartograficzne w trybie zwykłym

Kontrola - przyznawanie świadczeń wychowawczych

Kontrola w formie wizyty monitoringowej nr 6/WM/KN1/20 RPSL.11.01.01-24-073C/17-1

Kontrola projektu nr RPSL.08.03.02-24-039G/18 Miasto Gliwice

Przeprowadzona w dniu 20-01-2020 wizyta monitoringowa projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17.

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa i środków z państwowych funduszy celowych.

Kontrola w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, bhp.

Kontrola dotyczącą przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrola projektu pn.: ID 0407/16 Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Audyt operacji w ramach RPO WSL 2014-2020 PROJEKT NR RPSL.04.05.01-24-03H3/16 pn. "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II" realizowany przez Miasto Gliwice

Kontrola projektu pn.: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II"

Kontrola prawidłowości projektu nr RPSL.11.01.01-24-073C/17 w terminie od 13.09.2019 do 17.09.2019 r.

Kontrola planowa CUPT w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu POIS.08.02.00-00-083/14 pn.; "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"

Wizyta monitoringowa 53/WM/KN2/19 projektu nr RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność, twoją szansą" w dniu 22 lipca 2019 r.

Kontrola dokumentów postępowania o zamówienie publiczne.

Kontrola projektu pn. Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim

Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach (roboty budowlane i instalacyjne)".

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-0225/18.

Kontrola projektu "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Kontrola ex-post postępowania na Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16

Kontrola wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i w Szpitalu Miejskim nr 4

Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej, tj. utrzymanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, realizacja zadań szkoleniowych oraz aktualizacja planu obrony cywilnej w latach 2017 - 2018.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I." w okresie od 01.09.2018 r. do 28.02.2019 r.

Kontrola prawidłowości działania w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

Kontrola ex-post aneksu do umowy PU.631.1.2016.15 na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej - etap IV"

Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach.

Kontrola prawidłowości postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz ochrona danych osobowych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.

Weryfikacja przez CUPT naruszenia stwierdzonego przez UZP w wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta".

Kontrola projektu pn.: Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu CKZiU nr 1 w Gliwicach.

Kontrola projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.