Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Biura Prezydenta Miasta (nabór nr KD.210.10.2021.BPM-1) - termin składania ofert - 8 marca 2021 r.

Nabór do Biura Prezydenta Miasta (nabór nr KD.210.10.2021.BPM-1) - termin składania ofert - 8 marca 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Biurze Prezydenta Miasta

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Biurze Prezydenta Miasta do zatrudnienia wybrano p. Agnieszkę Turowską zam. w Gliwicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Turowska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Biurze Prezydenta Miasta.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Biurze Prezydenta Miasta

numer referencyjny oferty

 1. BPM-1/1
 2. BPM-1/2
 3. BPM-1/3

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie przystąpią do testu merytorycznego oraz osoby, które po teście nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.
 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Biurze Prezydenta Miasta
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Analiza aktów prawnych w szczególności z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, w kontekście działalności samorządu gminnego, przygotowywanie analiz prawnych.
 2. Przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.
 3. Udzielanie wsparcia pracownikom Urzędu w zakresie właściwej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Prowadzenie i aktualizacja rejestrów z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.
 5. Praca w Zespole ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie weryfikacji zgodności z przepisami prawa.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek prawo (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej rok stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
   (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
    

Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781).
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność w realizacji zadań, komunikatywność, zorientowanie na rezultaty pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na I piętrze.
 2. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Obsługa klienta wewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Praca z dużą ilością dokumentacji.
 7. Praca pod presją czasu.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 8 marca 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Biuro Prezydenta Miasta

Data rozpoczęcia publikacji: 10-02-2021
Data zakończenia publikacji: 04-07-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-02-10 06:27:30
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-10 06:27:30
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruAnna Mysza01-04-2021 12:32:30
2Zmiany w dokumencieAnna Mysza01-04-2021 12:32:30
3Zmiany w dokumencieAnna Mysza01-04-2021 12:32:30
4Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska10-02-2021 06:31:59
5Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska10-02-2021 06:27:30