Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.13.2021.IR-2) - termin składania ofert: 19 marca 2021 r.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.13.2021.IR-2) - termin składania ofert: 19 marca 2021 r.


Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Remontów

numer referencyjny oferty

 1. IR-2/1

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.  

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników 
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 1. Stanowisko I (branża konstrukcyjno-budowlana):
  • prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  • współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  • współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 2. Stanowisko II (branża drogowa):
  • prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  • współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  • współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 3. Stanowisko III (branża elektryczna):
  • prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  • współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  • współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:
  • wyższe o kierunku budownictwo lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika budownictwa (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie) - stanowisko I oraz stanowisko II,
  • wyższe o kierunku: elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka, lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika z zakresu: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie) – stanowisko III.   
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych) – stanowisko III,
 7. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone kserokopią zaświadczenia o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów) – stanowisko III,
 8. Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – stanowisko I, II oraz III.

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych) do:
  • kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - stanowisko I,
  • kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – stanowisko II,
  • projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – stanowisko III.
 2. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone kserokopią zaświadczenia o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów) – stanowisko I oraz II.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność, umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bezstronność.

Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na V piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Praca na wysokości powyżej 3 m.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 6. Bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klienta.
 7. Liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału oraz Urzędu.
 8. Obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru oraz stanowiska,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 19 marca 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisane zakresy zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Inwestycji i Remontów

Data rozpoczęcia publikacji: 17-02-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-02-17 09:53:49
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-17 09:53:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja numerów referencyjnychAnna Mysza24-03-2021 11:05:09
2Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza17-02-2021 10:22:01
3Zmiany w dokumencieAnna Mysza17-02-2021 10:20:46
4Utworzenie dokumentuAnna Mysza17-02-2021 09:53:49