Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr KD.210.35.2020.IR-4) - termin składania ofert 30 grudnia 2020 r.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr KD.210.35.2020.IR-4) - termin składania ofert 30 grudnia 2020 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wynikach naboru
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów do zatrudnienia wybrano p. Ewelinę Krawczyk zam. w Kielcach.   

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Krawczyk uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Inwestycji i Remontów (stanowisko III ujęte w ogłoszeniu o naborze – branża sanitarna).

W odniesieniu do pozostałych stanowisk nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Na stanowiska pracy w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej nie wpłynęła żadna oferta pracy. 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Remontów

numer referencyjny oferty

 1. IR-4/1

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 1. Stanowisko I (branża konstrukcyjno-budowlana):
  • prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  • współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  • współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 2. Stanowisko II (branża drogowa):
  • prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  • współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  • współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 3. Stanowisko III (branża sanitarna):
  • prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  • współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  • współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 4. Stanowisko IV (branża elektryczna):
  • prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  • współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  • współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
    

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:
  • wyższe o kierunku budownictwo lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika budownictwa (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie) - stanowisko I oraz stanowisko II,
  • wyższe o kierunku inżynieria środowiska lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika z zakresu: inżynierii środowiska, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie) – stanowisko III,
  • wyższe o kierunku: elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka, lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika z zakresu: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie) – stanowisko IV.   
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych) – stanowisko IV,
 7. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone kserokopią zaświadczenia o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów) – stanowisko IV,
 8. Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – stanowisko I, II, III oraz IV.
   

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych) do:
  • kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlane - stanowisko I
  • kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – stanowisko II,
  • kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – stanowisko III,
  • projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – stanowisko IV
 2. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone kserokopią zaświadczenia o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów) – stanowisko I, II, III.
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność, umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bezstronność.

Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na V piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Praca na wysokości powyżej 3 m.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 6. Bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klienta.
 7. Liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału oraz Urzędu.
 8. Obsługa urządzeń biurowych.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru oraz stanowiska,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 30 grudnia 2020 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowiska przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisane zakresy zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Inwestycji i Remontów

Data zakończenia publikacji: 22-04-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Nowatkowska-Banaszak zastępca naczelnika Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac; Stella Górny naczelnik Wydziału KD
Data wytworzenia informacji2020-12-01 08:33:07
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-01 08:33:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAnna Mysza18-01-2021 13:22:44
2Zmiany w dokumencieAnna Mysza18-01-2021 13:22:44
3Zmiany w dokumencieAnna Mysza04-01-2021 09:20:24
4Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska01-12-2020 08:33:07