Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Księgowości (nabór nr: KD.210.3.2021.KS-1) - termin składania ofert: 5 lutego 2021 r.

Nabór do Wydziału Księgowości (nabór nr: KD.210.3.2021.KS-1) - termin składania ofert: 5 lutego 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości do zatrudnienia wybrano p. Annę Salamon-Marcol zam. w Rybniku.    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Salamon-Marcol uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Księgowości.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.
 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Księgowości

numer referencyjny oferty

 1. KS-1/1
 2. KS-1/2
 3. KS-1/3
 4. KS-1/4
   

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby, które nie przystąpią do testu oraz osoby, które po teście merytorycznym nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.  

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Współudział w prowadzeniu ewidencji księgowej dochodów Miasta Gliwice, w tym:
  • ewidencja i dekretacja dokumentów księgowych,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych w powyższym zakresie (miesięczne i kwartalne),
  • sporządzanie dokumentów PK,
  • weryfikacja i inwentaryzacja sald,
  • sporządzanie cząstkowego sprawozdania finansowego.
 2. Współudział w czynnościach związanych z obsługą nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych kredytowanych oraz kar porządkowych, w tym:
  • wystawianie i wysyłka upomnień w związku z niezapłaconymi należnościami,
  • przygotowywanie wniosków o odpisanie przedawnionych lub umorzonych należności.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w obszarze prowadzenia rachunkowości w zakresie należności (potwierdzone kserokopiami dokumentów z których wynika okres świadczenia pracy i zakres wykonywanych obowiązków).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - rozdział 1, 2, 3 i 4
   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dział I rozdział 1, 2, 4 i 5
   (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - treść rozporządzenia oraz załączniki 3, 5, 10, 11 i 12 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w ewidencji księgowej dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na I piętrze w pomieszczeniu typu open space lub na IV piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca na wysokości 1-3 m (istnieje konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami).
 5. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 6. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, pisemny).
 7. Praca w stresie i pod presją czasu.
 8. Liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału i Urzędu.
 9. Dyspozycyjność.
 10. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracy w zespole (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane  doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Księgowości

Data rozpoczęcia publikacji: 14-01-2021
Data zakończenia publikacji: 13-06-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-01-14 13:37:55
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-14 13:37:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska10-03-2021 13:42:37
2Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza14-01-2021 13:55:00
3Zmiany w dokumencieAnna Mysza14-01-2021 13:55:00
4Zmiana tytułu dokumentuAnna Mysza14-01-2021 13:53:50
5Utworzenie dokumentuAnna Mysza14-01-2021 13:37:55