Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Planowania Przestrzennego (nabór nr KD.210.8.2021.PP-1) - termin składania ofert - 26 lutego 2021 r.

Nabór do Wydziału Planowania Przestrzennego (nabór nr KD.210.8.2021.PP-1) - termin składania ofert - 26 lutego 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wynikach naboru
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego do zatrudnienia wybrano:

 • p. Martynę Słowik zam. w Chorzowie,
 • p. Darię Jajecznicę zam. w Potępie.    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Panie Martyna Słowik oraz Daria Jajecznica uzyskały pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatki posiadają odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanych stanowiskach pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego. 

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

Pani Martyna Słowik zrezygnowała z podjęcia pracy na oferowanym stanowisku.

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Planowania Przestrzennego

numer referencyjny oferty

 1. PP-1/1
 2. PP-1/2
 3. PP-1/3
 4. PP-1/4
 5. PP-1/5
 6. PP-1/6
 7. PP-1/7
 8. PP-1/8
 9. PP-1/9
   

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie przystąpią do testu merytorycznego oraz osoby, które po teście nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.  
 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 1. Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w programie ArcGIS i QGIS.
 2. Prowadzenie procedur planistycznych.
 3. Tworzenie analiz przestrzennych w ArcGIS i QGIS.
 4. Aktualizowanie warstw informacyjnych w bazach danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w zakresie działania referatu.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 z póź. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118, poz. 1233),
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587).  
    

Wymagania dodatkowe:

 • spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póź. zm.) - pracodawca oczekuje okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokumentu poświadczającego spełnienie danego warunku,
 • znajomość programów GIS (szczególnie  ArcGIS i QGIS),
 • doświadczenie w pracy nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • doświadczenie w pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji zadań, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, na II piętrze.
 2. Obsługa urządzeń biurowych.
 3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 4. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 5. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 6. Praca na wysokości do 1m (istnieje konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami).
 7. Praca w stresie i pod presją czasu.
 8. Dyspozycyjność.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 26 lutego 2021 r.

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowiska przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisany zakres zadań to starszy specjalista,  
 • zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Planowania Przestrzennego

Data zakończenia publikacji: 04-07-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-02-04 14:01:34
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-04 14:01:34
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboru - zmianaAnna Mysza30-03-2021 13:33:27
2Zmiany w dokumencieAnna Mysza30-03-2021 13:33:27
3publikacja informacji o wyniku naboruAnna Mysza25-03-2021 16:11:17
4Zmiany w dokumencieAnna Mysza25-03-2021 16:11:17
5Zmiany w dokumencieAnna Mysza25-03-2021 16:11:17
6Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska04-02-2021 14:08:10
7Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska04-02-2021 14:01:34