Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Podatków i Opłat (nabór nr KD.210.9.2021.PO-1) - termin składania ofert - 3 marca 2021 r.

Nabór do Wydziału Podatków i Opłat (nabór nr KD.210.9.2021.PO-1) - termin składania ofert - 3 marca 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat do zatrudnienia wybrano p. Wandę Kamską zam. w Gliwicach.   

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wanda Kamska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Podatków i Opłat.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.
 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Podatków i Opłat

numer referencyjny oferty

 1. PO-1/1
 2. PO-1/2
 3. PO-1/3
 4. PO-1/4
 5. PO-1/5
 6. PO-1/6
 7. PO-1/7

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie przystąpią do testu merytorycznego oraz osoby, które po teście nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.  

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości podatku od środków transportowych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty targowej, w tym m.in.:

 • obsługa podatników, monitorowanie i windykacja należności,
 • rozliczanie wpłat, dokonywanie zwrotów nadpłat,
 • przygotowywanie, podpisywanie i wysyłanie upomnień, tytułów wykonawczych, postanowień oraz decyzji z zakresu prowadzonych spraw,
 • podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia zobowiązań podatkowych,
 • rozliczenia z  tytułu podatku rolnego z Izbą Rolniczą,
 • archiwizacja dokumentacji.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej rok stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa działy I-IV z wyłączeniem działu II B, III A, III B
   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
   (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm. ),
  • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
   (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 333),
  • ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
   (t.j. Dz. U z 2019 r, poz. 888 z późn. zm.).
    

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na IV piętrze (w pomieszczeniu klimatyzacja).
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Obsługa klienta (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 5. Praca na wysokości powyżej 1m a poniżej 3m (istnieje sporadyczna konieczność skorzystania z drabiny w celu umieszczenia dokumentacji w nadstawkach szaf).
 6. Praca z dużą ilością dokumentacji.
 7. Praca pod presją czasu.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 3 marca 2021 r.

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Podatków i Opłat

Data rozpoczęcia publikacji: 09-02-2021
Data zakończenia publikacji: 01-07-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-02-09 11:32:41
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-09 11:32:41
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska29-03-2021 10:50:27
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska29-03-2021 10:50:27
3Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska09-02-2021 11:38:01
4Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska09-02-2021 11:32:41